Ir al contenido

Pütchi jekennuu süka wayuunaiki

Tü Wikipeetia
Alijunaiki Wayuunaiki Soo'omüin sukuwa'ipa
Mouse - Ratón Kookooche'erü Kookooche'erü süpüla aneekajaa otta ajüttaa wane kasa sulu'u wanee komputatoora
Monitor Anajia Süpüla e'rajawaa tü wa'yataainka sulu'u wane komputatoora
Bolígrafo Ko'okiishajia Süpüla ashajaa sulu'u karalo'uta
Escanear Akaniaajaa Süpüla amainmajaa wane karalo'uta
Calculadora Akatkulaajiaa Süpüla ayaawajaa sülia wane kasa
Dar clic Aküliküjaa Süpüla ajüttaa saa'uje wane kasa eekai aneekajüneein
Escritorio A'yataaiyapala Süpülajana korolo
Computadora portátil Komputatoora alü'üjüüi Komputatoora jamaamasü süpüla alü'üjünaa
Enlazar Alaasajaa Epe'ipajaa piama kasa
Módem E'yatia Internet Eitajaaya internet sulu'upünaa kachuweera
Cargar - subir Aliikiraa Aluwataa ayaakuwaa otta eekai anain süpüla aluwataanüin sulu'upünaa internet
Contraseña Amoutia E'itaanaka süpüla ekerotaa sulu'u wane kasa sulu'u internet
Email - correo electronico shiyaawase Wayaawase sünain aluwataa wanüiki sünain ashajuushin shia