Kookooche'erü (ajüttüleepala)

Tü Wikipeetia
Chi Kookooche'rü.
Kookooche'rü.

Chi Kookooche'ekai / Kookooche'rü / Kookooche'erü. Naatta chi kachuuwe`ekai nia oojuitüikai kasairüa sünain nutpünaa pasaanain nuunain chi kachuweerakai piraala mushii.

Chi Kookooche'ekai piamamashii nutperaa.

Nuujuntunaapa pansaama tü Niipe`eka tü süpula oojutaala Aajaaraitüsu Aneekusu shiiya sùpula süyaatainjütuin.

Chi lootookoi nia a`yaaterakai süpushuaaya. Napüshua`aya na Kookooche'rü piamasu nawui pasanain, süpula waraaintain müin sulu`u tü kakaloutakalüirua chaa iipünaje jee moolu`umüin.

Eesü juuntünuin sünain süma maasülain shiiya tü maasülain süka maasülain eesü sittanüin eepunaale sünain wane, eya sükasa`a eeinjaatüin wanee kasa USB amunüshii.

Eesü waneeya nituma chi kookonchee`rû[anaataa | anaatawaa suurala]

Kookooche'rü

Mmaima kasairua ayaataka atuuma niyaatain chi Kookooche'rü jiasat waneejatüin shia.

Mmaima yooroolo sutuma wayuu juchikua mmapuleesü süpula Alijunaiki: Ratón de computadora, Mouse.

Alijunaiki: Ratón de computadora, Mouse.

Alijunaiki krinko: Computer mouse