Ayaa

Tü Wikipeetia
Shiyaa Juyaa Katatumwa, Wenesueela.

Ayaa (alijunaiki: relámpago) shiia suchuwala tü juyaa juyaapüle so'ü mma, tü makaa akumüjusu chaa ipünaje soou sirumaka sutuma sütchin juyaa.

Nojotsu atijanüin jamüin sukumujaiwa tü shiyaa juyaa, eesü akuwaitpaa so'ü, kaa nojotsu shiian shimüinsuka kajamüin tü makaa nojotsu atijanüin sutuma Wayuu.