Ashajia

Tü Wikipeetia

Ashajia (alijunaiki: tiza) shia wanee potchichon Kasutot ainjunaka makatka saa'in wariia ko'usü, anas supüla ejeerajaa wane kasa, karalo'uta, pisaara sutuma alijuna ekirajunüin Wayuu . tü makala yaa cho'ujaasü supüla ashajaa.

Sunuliasu tü ainjushi sukaa yesaa so'ü emijakaa sumaa woliche (Pool) apanusu ashulejanusu shi'ichipüna tü wunuko supüla nojolüinjatu achuchejain sushetapaa tü wunuko, tü Ashajia achuwerajanusu supüla tü makaa sumaa wolicheka. Tü Ashajia ainjunusu sukaa yesaa siia wuin ajurut'tunusu sumaa waneeirú kassa supüla müinjatu soupaa, kettapa shiia oyotunusu sulü wanee supülajana müin sain wariachon joüchon. Kettapa shiia sulü supülajana ayutnusu siia eitanusu supüla kai josoiwa shiia; yalejee yalaa aikunusu sumüin ayatain sukaa tü Ashajia.

Tü ashajiaaka eesü wane akalu'ujünawaisü, aainjuushi jutuma aljuna wattaje'ewannu, jüpüla ashajaa julu'u eere jikirajaain tepichi, waima jüjüjia, ala'ajanusü jajalajaapa ashajaa, malu'upa jia mano'uchonsalü achuntusu akau'ujunaa.