Ir al contenido

Anülü

Tü Wikipeetia
Anülü.

Anülü (alijunaiki: Telar) shiia wanee ayatawajatkaa supüla eiina kulüka, ainjunusu sukaa wunuu siia kuchuwera siia ees supüla ainjushi sutuma Wayuu siia sutuma ainjusuka mioü sutuma alijuna. Sulü sukuwaitpaa Wayuu apanusu supüla ainjaa suii siia Susu ainjushi soou, tü makaa ekirajanusu jintulüiwa ma'apan mioüpaa atijusu shimiwa.

Tü shiyatain jieyuu kajamüin suchonñu waleker sumaiwa, tü jintutko ekirajanusu sut'tapa so'ü Majayula sutuma soushi, yalaa sulü asürutna atijasu kassa so'ü sukuwaitpaa Wayuu.