Ir al contenido

Achimpajawa

Tü Wikipeetia
Juego tradicional wayuu

Achimpajawaa shia wane su'uluku nemi'ira naa wayuukana. Süshalira tooloyuu; tepichi otta miyo'uyuu. Eesü süpüla nashaittüin piamashii nanainmüin polooshii wayuu. Ashaittünüsü süka jatü je uraichi, eesü wane jatü kanüliasü meera, eittaanüsü wattalu'u. Wane shaittüi piamawai süchon najatü, nujutuinjatü sünainmüin tü jatü meerakat. Akanajüshi chi eekai nü'ittüin tü meerakat o'ulaka müleka suttule najatü sü'ütpa'a. O'ulaka chi shaittüikai nojoishi süchiiruajachin akanajaa neerü o'ulaka korolo eekai kojutüin ma'i, eeka ne'e natuma tü asuji'rawaa münakat, o'ulaka nakanajüin nemia eekat nama'ana.

Shi'ipajee sukua'ipa[anaataa | anaatawaa suurala]