Akotchajülee sünülia:Atülaantika (Kolomwia)

Tü Wikipeetia

Ee'iyalaayaakalüirua sulu'u tü akotchiraayanüliee "Atülaantika (Kolomwia)"

Tü akotchiraayanüliee tüü kalu'usu ne'e tüseena ee'iyalaayaaka.