Akotchajülee sünülia:Alijunaiki

Tü Wikipeetia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Ee'iyalaayaakalüirua sulu'u tü akotchiraayanüliee "Alijunaiki"

Tüseenaka 3 ee'iyalaaya naya sulu'u ee'iyalaayaaka tüü, supushuwa'a sünainjee 3.