Akotchajülee sünülia:Anoujaa akua'ipa

Wikipeetiajee
(Aluwataanüsü sünainje Akotchajülee sünülia:A'inwaa)
Ee'iyalayaa alu'uwataaüshikat
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Akotchiraayanülieeka tüü malu'usat kasa müinka saa'in ee'iyalayaa jee anaajaala.