Ir al contenido

Ma'leiwa

Tü Wikipeetia

Ma'leiwa (alijunaiki: Dios)

Putchi Ma'leiwa[anaataa | anaatawaa suurala]

Tü pütchi Ma'leiwa wamakat ajuittaasü sünainje Mma (Tierra) süma leiwa (antes) yalajee tu pütchikalü asociada a Ma'leiwa por ser un Ser existente mucho antes de que se formara cualquier cosa en el mundo. También hay una descomposición del vocablo Ma'leiwa; y es Ma'leiwa maleeirü: Para siempre Maleerüma'a: Lo que todo es igual por siempre.

Kasa wayuu Ma'leiwa[anaataa | anaatawaa suurala]

Ma'leiwa nia chi eetüjúikai sulu'u tü Mmaka süpúlapüna kasa süpüshua'ale.

Ma'leiwa wane wayuu pülashi ma'i , anashi , kapülainchi , anamia , amüliajüin , akalijui wayuu , mainma kasa wantaka anain nutuma Ma'leiwa.

Ma'leiwa es uno, la esencia, en el mundo wayuu no se concibe como el gran padre ni la gran madre, generadores de todo cuanto existe desde el principio. sino simplemente como principio ordenador. Que modela y construye su propia existencia.

Jamüsü nukua'ipa Ma'leiwa[anaataa | anaatawaa suurala]

Ma'leiwa, nümüin wayuu, müshika na'in Juya (lluvia) ka eein emiraa juyo'u müshii na Laülaayuukana mataalasü sa'in nüntakaije Ma'leiwa.

Sus atributos no pueden ser medidos tomando los nuestros como referencia. No posee nuestras limitaciones. Ma'leiwa es un ente indiferenciado. El generó dos principios formadores del mundo, que viven dentro del Süpa'a (espacio) y weinshi (tiempo).

Jalashi Ma'leiwa[anaataa | anaatawaa suurala]

Taata Ma'leiwa sulu'ushi weki, yalashi nia wa'inru. chashi joo nia Aitü ,sirumatu'u (cielo) wayuu nümaiwa nnojoshii yootüin ma'i nüchiki. Yaashi ne'e sulu'u weki otta jo sulu'u wa'in,

Washi Ma'leiwa sünain müin nia, muinka wane wei, saa'u anai ma'i waya nüpüla,wachuntüin kasa nümüin, anamiai ni wamaa naapüin wamüin, tü wachuntakalü nümüin. Yalashi jo nia so'upünaa mapa'akat supushu'alee.

Nüpülain Ma'leiwa[anaataa | anaatawaa suurala]

Tü kasa na'inraka Ma'leiwa nnojotsu jaralüin ainrüin , nia ne'e niakai nimiiwa . püchuntüin wane kasa nümüin suka pa'in anale shia wamüin naapüin wamüin.

Yootoo nümaa Ma'leiwa nüpütala wapüla(El padre nuestro )[anaataa | anaatawaa suurala]

Washi wayakana chakai aitu'u , kapülainsü pünülia , püjütüin wanainmüin paali,pa'inrüin tü püchekakalü yaa'aya makat sa'in chaya aitu'u ,paapa wamüin joolu'u tü weküinka watta'awai ,moto pa'in waainjala ,maka motüin wa'in naainjala na waneeirua ,nnojo pu'ulain wa'inrüin kasa mojusu ,jali'iya waya suulia kasa eekai mojüin. (Amen)

Jaraikai Ma'leiwa[anaataa | anaatawaa suurala]

Maleiwa wane süseyuu Mma , nnojoushi we'rüin , Jüka matapa'ain nia ,eeshi sulu'u Mmapakat supushua'le , nainmajüin waya weinshi , naapüin wanüiki waneepia , tü nainraka Ma'leiwa nnojosu jaralüin ainrüin , anashaanashi ,mulo'ushaana nüpülain ,kapülanshi je wane kasa mulo'u ma'i sulu'u Mmaka supüshua'le, ja'taichi chi washitshaanai nnojoishi antüin na'in Ma'leiwa .