Ma'leiwa

Wikipeetiajee
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Ma'leiwa (alijunaiki: Dios)

Putchi Ma'leiwa[anaataa | anaataa anüliaa]

Tü pütchi Ma'leiwa wamaka ajuitasü sünainjee Mma (Tierra) sümaleiwa (antes) yalajee tu pütchikalü asociada a Ma'leiwa por ser un Ser existente mucho antes de que se formara cualquier cosa en el mundo. También hay una descomposición del vocablo Ma'leiwa; y es Ma'leiwa maleeirü: Para siempre Maleerüma'a: Lo que todo es igual por siempre.

Kasa wayuu Ma'leiwa[anaataa | anaataa anüliaa]

Ma'leiwa nia shi eetüjúikai suluu tü Mmaka süpúlapüna kasa süpüshalee.

Ma'leiwa wanee wayuu pülashi main , anaashi , kapülainchi , anamia , amüliajüin , akalijui wayuu , mainma kasa wantaka anain nutuma Ma'leiwa.

Ma'leiwa es uno, la esencia, en el mundo wayuu no se concibe como el gran padre ni la gran madre, generadores de todo cuanto existe desde el principio. sino simplemente como principio ordenador. Que modela y construye su propia existencia.

Jamüsü nukua'ipa Ma'leiwa[anaataa | anaataa anüliaa]

Ma'leiwa, nümüin wayuu, müüshika naa'in Juya (lluvia) ka eein emiraa juyo'u müshii na Laülaayuukana mataalasü saa'in nüntakaijee Ma'leiwa.

Sus atributos no pueden ser medidos tomando los nuestros como referencia. No posee nuestras limitaciones. Ma'leiwa es un ente indiferenciado. El generó dos principios formadores del mundo, que viven dentro del Süpa'aa (espacio) y weinshi (tiempo).

Jalashi Ma'leiwa[anaataa | anaataa anüliaa]

Taata Ma'leiwa sulu'ushi wekii, yalashi nia wainru'u. chashi jo nia Aitü ,sirumatu'u (cielo) wayuu nümaiwa nnojoshii yotüin ma'in nüchiki. Yashi nee'e sulu'u wekii otta jo sulu'u waa'in,

Washi Ma'leiwa sünain müin nia, muinka wanee we'i, saa'u ain ma'in waya nüpüla,wachuntüin kasa nümüin, anamiain ni wamaa naapüin wamüin, tü wachuntakalü nümüin. Yalashi jo nia so'upünaa mapa'akat supushu'alee.

Nüpülain Ma'leiwa[anaataa | anaataa anüliaa]

Tü kasa nainraka Ma'leiwa nnojotsu jaralüin ainrüin , nia nee niakai nimiwa . püchuntüin wanee kasa nümüin suka paa'in analee shia wamüin napüin wamüin.

Yootoo numaa Ma'leiwa nüpütalaa wapüla(El padre nuestro )[anaataa | anaataa anüliaa]

Washii wayakana chakai aitu'u , kapülainsü pünülia , püjütüin wanainmüin paalii ,pa'inrüin tü püchekakalü yaa'aya maka saa'in chaya aitu'u ,paapa wamüin joolu'u tü weküinka wattawai ,moto pa'in waainjala ,maka motüin wa'in naainjala na waneeirua ,nnojoo pu'ulain wa'inrüin kasa mojusu ,jalia waya sulia kasa mojüin. Ma pütüma Ma'leiwa,(Amen)

Jaraikai Ma'leiwa[anaataa | anaataa anüliaa]

Maleiwa wanee süseyuu Mma , nnojoushi werüin , ka matapain nia ,eeshi sulu'u Mmapakat supushua'le , nainmajüin waya weinshi , napüin wanüiki waneepia , tü nainrakaa Ma'leiwa nnojosu jaralüi ainrüin , anashaanashi ,mulo'ushana nüpülain ,kapülanshi jee wamee kasa mulo'u ma'in sulu"u Mmaka supüshua'le, taichi chi washitshanakai nnojoishi antüin na'in Ma'leiwa .