Piishi

Tü Wikipeetia

Piishi (alijunaiki: pavo) wanee mürülü miichipa'ajatü kakuwatshaana, Kasa ale'erü. Matchin aa'inrü,mama'asalü jemetüsü shii'iruku.

Nia wanee mürülü nojooshi supüla nuwaatajachin main ipünamüin souje'e jawatüin nia.

Tü niküinka chií piishi Shia tü wuuchichenü,kepeshunaa sumaa uliunaa.Aimajirua chií mülüru süpüla anainjatüin shii'iruku nojolüintü sükaintüin tü kanaikalü wanulü. Waimasü tü nutapakaa esü sünain muutsian, ishoin,Wulii... Jeemetashansuü tü shii'irukukoo weekuin soou tü kashikaa sumaaa tü wapüshika supüla waatapajuin sajatüin tü juyakaa.

Waimasü tü nakuaipaaka naa tooloyuukana naayaa naa mioushantaa otta musiia tü süsii mioushan,musüjaou nuotojepaa niruliüin nüsii süpülaa sheenirijia tü jietka ,jouchensüriua otta musiia tü süsii moosüsü.