Palawaipo'u

Coordinates: 11°18′N 72°00′W / 11.3°N 72°W / 11.3; -72
Tü Wikipeetia
Infotaula de geografia físicaPalawaipo'u
Sukuwa'ipaAsentamiento (es) Traducir Edit the value on Wikidata
Jalapünaasü yaa
Ayaawatia sünülia tü mmapa'akalüWenesuweera Edit the value on Wikidata
Mapa
 11°18′N 72°00′W / 11.3°N 72°W / 11.3; -72

Palawaipo'u (alijunaiki: Paraguaipoa) shia wanee mma sulu'u Wajiira so'u Mma'ipakat Suuria no'u chi mmakai Wenesueela. Sünüliaka sutuma wayuu müsü yaa: Palaa Ei'pou, "De frente al Mar".

Palawaipo'u[anaataa | anaatawaa suurala]

Palawaipo'u, putchi ajuuitusu sünainje kaa shipoujen palaaka. waima wayuu kepiakana yayaa sulü Palawaipo'u, eesu palinchon alijuna suma wenezolano sumaa coloompiana kepiashin yalaaya. Eesu sujutkaja wayuu Simon Woliiwar sunulia, esuu wanee shipia anouja natuma naa kapuchiinakana, eesu ekirajulee tepichi, sumaa jimaalira. Eesu shirejeeria ayuipa wayuu. eesu supula ayaatia, eesu shipia waari sumaa surulaalu, sulaatiapuna alijuna sumaa wayuu wattawalin.

Kakaliatru sümain wayuu sumaa alijuna, naa alijunakana antushin paala sunain ayatawaa, akumaja michi, sumaa süruulaala, waima naa makatana yaa Palawaipo'u, moutpana ya waima wayuu kepian supapuna, kanuuliaya musuu joolu eere nayaa kepian muinka sain: Maliichan, piruwachon, aleeramo, supuna joutai, amuuyu, jasaleo.

Eesu wanee outkajawa waatuwa supula juyaaka, sunaije tu wakuaipaka sunain tu ekirajawaka, natuma naa ekirajulinkana supula shiyatununjatuin tu wakuaipaka, ayatajatuin natuma naa wachonkana namaa na waluinkana. Outkajasa supushua tu ekiraajaka namaa na ekirajulinkana, supula pansanjatuin sukuaipa. Waima wayuu sunain, sumaa nachonyu eere nanajatain sou tu wakuaipaka.

Süchikü Palawaipo'u[anaataa | anaatawaa suurala]

- Mmakat: Wenesueela

- Mma'ipakat: Suuria

- Mmapüle: Wajiira

- Sunuiki: Wayuunaiki siia ekuu musuu tü Alijunaiki

- Jalaapünasu: 11° 20′ 40" N

- Sukumujaiwa: 1741

- Numeraa so'ü alüwakajatka putchi: 0264

Tü eekat süpüla e'raaja[anaataa | anaatawaa suurala]

Palawaipo'u
 • Tü palaaka Sa'awa
 • Wopulu ja'yasü tü Sieenaka chejee Karouya
 • Ayalajaa Piruuwachon
 • Karateerü chaamüinre Wajiira
 • Karateerü chaamüin Paaluwachon
 • Purunteraa sümaa Kolompia
 • Sukua'ipaka wayuu
 • Shiküin Wayuu otta müsia eekai eein soou mmakat Wajiira
 • Süchii Limuuna
 • Mmakai awana ichaa uuchejee sünain
 • Chi mmakai Walitpana

Shi'ipajee sukua'ipa[anaataa | anaatawaa suurala]


Enlaces externos[anaataa | anaatawaa suurala]