Palaapünaa

Tü Wikipeetia
Palaapünaa

Palaapünaa (Alijunaiki: norte) palaapünaa juka wayuunaiki jia tü epünaale jülatüin tü palaakalü e'iyatiasü wane kasa julü'ü jüküwaipa wayuu muinka chale'e wanaapünaa jümaa tü palaakalü.

Tü pütchi palaapüna maluúkalü jia wane pütchi e'iyatia, wane pütchi akujia, wane pütchi ayawatiaa.

jiayawatia wayuu junain waraitaaa.

jiyawatia wayuu jünain aruleejaa

jiyawatia wayuu jüpüla apaansajia ji'ipa'apa'a wane pütchi

junaijee tü pütchi palaapünaa makalü ayu'ulaasü tü pütchi palamuin makalü.