Ir al contenido

Paa'inwaa

Tü Wikipeetia

Paa'inwaa (alijunaiki: solidaridad) shia tü anawakat otta tü kootirawakat sünain tü wachekakat ,tü pütchikat, tü wakuaipakat ,alewaa,soü kaikat süpüshüale wayakana paa'inwashi süpüla wanoutuin wakuaipa sünain ayatawa,,,,Naa eikushikana sülü tü ekirajiakat Porky paainwaainjana sünain tü nayatainkat