Ir al contenido

Amurulu'u

Coordinates: 12°10′32″N 71°16′59″W / 12.17558°N 71.28314°W / 12.17558; -71.28314
Tü Wikipeetia
(Aluwataanüsü sünainje Nasaree)
Infotaula de geografia físicaAmurulu'u
Sukuwa'ipaCorregimiento de Colombia (es) Traducir Edit the value on Wikidata
Jalapünaasü yaa
Ayaawatia sünülia tü mmapa'akalüKolompia Edit the value on Wikidata
Mapa
 12°10′32″N 71°16′59″W / 12.17558°N 71.28314°W / 12.17558; -71.28314
Suumain na wayuukanairü cha uuchi Makuira.

Amurulu'u (alijunaiki: Nazareth) shia wane mma cha'aya palaaje sünain Wajiira kolompiaana, sulu'u tü mmapa'akalü Wajiirü. Palaamüinsü nünain chi uuchikai Makuira. Otta sulu'usü tü mmapa'akalü Ichitkii. Wattalu'uchonsü nuulia chi palaakai sünainmüin 11 km, otta pejejaashi sünain Punta Espada otta Cabo Chichivacoa. Cha'aya Amurulu'u kepiashin wayuu otta palitchon alijuna.

Süpüla o'unaa Amurulu'umüin[anaataa | anaatawaa suurala]

Uuchi Makuira, mma Ichipkii

Süpüla naintüinjanain na o'unajaashiikana wattajee acheküshii ke'ejenainjanain naya chejee Süchimma. Müleka ke'ejenalee naya eesü süpüla naapain karateera pasainpünaa sünain Ichitkii, eesü maka 11 oora chejee. Maka yalale naya Ichitkii eejeerü ne'e 5 oora süpüla nantüinjanain Amurulu'umüin.

Müleka nnojorülee kemion nama'ana eesü süpüla na'anapajüin akatsa'a kaliain shia, mapa keraapan naya süpüla o'unaa acheküsü nümaainjanain wane wayuu eekai e'raajüin tü mmapa'akalü otta eekai atüjain aashajaa wayuunaiki. Tü wopukalü a'wanajaawaisü süka jamüin tü karateetka nnojotsü antüin chamüinre'eya.

Süchikuu Amurulu'u[anaataa | anaatawaa suurala]

Tü mmapa'akalü Amurulu'u shia wane corregimiento eekalü sulu'u tü mma Ichipkii pejeka sünain Uuchikakai Makuira. Pejesü sünain palaaka uuchejee saa'u Kolompia otta müsia shia ne'e eere wüintüin tü mmapa'akalü napüla na wayuukana kepiaka cha'aya.

Wayuule kepiaka sulu'u Nasaree süka jamüin noumain süpülapüna nantüin na alijunaka wattaje otta müsia süpülapüna sükumajaiwa Kolompia otta müsia Wenesueela. Eesü wane alüwakajütka pütchi Ecos de la Macuira sünülia sulu'u alijunaiki, antunüsu anain sulu'upünaa türa a'walakajütka pütchi 90.2 FM.[1]

Tü eekalü cha'aya[anaataa | anaatawaa suurala]

Eesü wane süpüleerua wayuu ayuuisu kanüliasü mayaa E.S.E Hospital. Otta eesü wane ekirajaaya tepichi kanüliaka Internado Indígena de Nazareth. Otta müsia pejesü yalejee tü oumainka Puerto Estrella, Puerto López, Taroa, Siapana, Bahía Hondita, Castilletes otta Punta Espada.

Kulaalayaawatia[anaataa | anaatawaa suurala]

  1. Nasaree mmakat motüsuka aa'in