Nakalia Ekirajülii

Tü Wikipeetia

Nakalia Ekirajülii (alijunaiki: Día del Maestro)

Sou ka'ikat 15 eneeroulu cha'aya Wenesueela otta 15 maayoulu cha'aya Kolonpia nakalia na ekirajüliikana, süpüla kojutuinjanain naya atumaa otta suwaataanüin tü na'yataainkaa süin ekirajaa na tepichikanairua. Naya kajapulu'uka tü pansaainjatüin namüin na tepichikana tü ekirajawaakaa süpüla wanee a'yatawaa eekai naa'inmaain.

Wenesueela e'itaanüsü shiyain ka'ikaa 15 nou kashikai eneero nou juyakai 1932 wanaa sümaa sükumalaain cha'aya Karaaka tü palajatükaa outkajawaa natuma ekirajülii tepichi. Cha'aya Kolonpia e'itaanüsü ka'ikaa 15 nou kashikai maayo aka nüneekünüin ka'ikai chia nutuma Mario Ospina nou juyai 1950, süchiirua tü ni'itaanüin Juan Bautista nekiipu'shein na ekirajüliikana nutuma .Paapa Pio XII.