Maa'ala

Tü Wikipeetia

Maa'ala (alijunaiki: Cascabel: Crotalus durissus)

¿Kasawayuu Maa'ala?

Tü maa'ala sümaka wayuu wanee wüi , mio'uu , laütasü , keirasü süsi , outasirou , wattajeejatü antüin palaleemain sulumüin woumain Wajirü.

¿Kasatalü wüi Maa'ala?

Tü wüi maa'ala kanatalü , paalitalü , suma mutsia ottamusia mmatalü , mainma sukua'ipa sünairüa.

Jamüsü tü wüi Maa'ala münaka?

Wanee wüi outasirou , Wayuu eekalü sojottün süka sa'ii mama'asüü , ouuttamatüsü , tü Maa'alaka eesü wanee shishira sünain süsi , müsü alaülaayuu shia suyawasee suyaase , jee eesü Wayuu eekalümüin süchikua anain tü shishirainka süsi , sapüin washiraa sümüin Wayuu eekalü ooyootoin shia jee sünajain watta saali juya aapüsü washiraa sümüinrüa.

wüi Maa'ala shia shiyaawase shii'iruku Wayuu Uraliyuu .

Kasawayuu shikajaka tü wüi Maa'ala münaka?

Wüi Maa'ala eekülü asalaa shiiruku wüchii , kookosheerü , atpana , kuluu jee mainma mürülü eekalü wanain sümaa .

Jouja mainma Maa'ala?

Tü Maa'alaka joulü joutaleou jee saakasü mojui , süchekala ee're mainmain aipia , wanee Maa'ala ayawatünüsü ee"in shia pejein sutuma shi'ira shishira eekalü sünain süsi , nnojotle shikejünüin aa'in nnojotsü jashichin , nnojotsü oojottuin wayuu ,eekalü shikejünüin aa'in jashichimain wüika tü.

Jamüsü sukua'ipa tü Maa'ala süpüla kachoin shia?

Maa'ala eeitasü sushuku süpüla kachoin shia jee mainmawaisü tü sushukukalü , mainma juya katüin Sain tü wüi Maa'ala münaka , alatsü sulia po'loo juya mainma sukua'ipa jee sünairüa , ee'sü sünain to'oloin jee jiet.

Maa'ala shia shiiyawase Wayuu Uraliyuu , wanee e'iruku anamia, aatüjasü achiyanaa , sulia kasachiki, nnojotle süchejanüin nnojotsü katkaraliin , jaluusa süchejanüin wayuu jashichirüa.