Ko'oi

Tü Wikipeetia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Ko'oi (alijunaiki: avispa) tü ko'oikalü waneeira wuchii joutshaataka sulu'u noumain na wayuukana. Mainma sukua'ipa na ko'oikalü, kanülia müshi naya sutuma wayuu süpüla nayaawatüinjatüin jaralin shiain.