Kaarai

Tü Wikipeetia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Kaarai en su hábitat territorial
Kaarai

Kaarai (alijunaiki: alcaraván) Chi kaaraikai nia wane wuchii o'unaja'awaishii, eeshi sulu'u tü mmakat Europa, eeshi cha'aya África sulu'u palaajeru'u je sulu'u su'uluku tü mmakalüirua cha'aya Asia.[1]

Nukua'ipapala[anaataa | anaatawaa suurala]

kaarai toumainpa

Nia wane wuchi kepiashi eere yüütülin, eere ka'yataawain miichi, eere eein mürülü, maa aka paa'a, eeshi nia sotpünaa palaa, eere nütpajüin jee eere nikajüin wuchiichen jo'uuchein. Wuchiikai chira eesü wane nukua'ipairua ayaawatünakat akajee nia, motsoshi sünain miyo'uyuuin nüsa'a, waraitüshi je waawatshi sa'wai, anujulaashi sa'akapünaa alama suulia e'nnaa, wanaawasü tü süno'ukat nüta sümaa süno'u alama jutsü, anakalaka anujulawaa nümüin.[1]

Nukua'ipa süpüla kachooin[anaataa | anaatawaa suurala]

Señora Rosiris Sapuana de la Ranchería Washington y anécdota sobre kaarai como mascota.

Tü kaarai jietkalü kashukusü süpülatu'u iiwakalü, sulu'u wane ishi süponolo. Eesü maa aka piamasü o'ulaka pienchisü sushuku, miyo'uyuu püchiratajasü, müsü aka sushuku kaliina, mouktannuu, maloukatüsü, yuuicheinsü sümaa wuittüsü süno'u. A'watüsü saa'u tü sushukukat so'u wane kashi otta süchikijee süchalejüin o'unüsü tü süchooinkat süchiirua je nnojoishii ale'ejüin sulu'umüin tü ishi eejanale nachalejüin. Eere wane kasa ekeekat tü süchooinkalü, a'wachiraashii naa kaaraicheinkana, je chi kaaraikai sümaa tü kaaraikalü na'inmajüin tü nachooikalü.[1]

Shi'ipajee sukua'ipa[anaataa | anaatawaa suurala]

  1. 1,0 1,1 1,2 Alcaraván común