Ir al contenido

Ira'eerü

Tü Wikipeetia
Ira'eerü
מְדִינַת יִשְׂרָאֵל, Medīnat Yisrā'el
دَوْلَة إِسْرَائِيل,
Dawlat Isrāʼīl
Wanteera מְדִינַת יִשְׂרָאֵל, Medīnat Yisrā'el دَوْلَة إِسْرَائِيل, Dawlat Isrāʼīljatü Escudo מְדִינַת יִשְׂרָאֵל, Medīnat Yisrā'el دَوْلَة إِسْرَائِيل, Dawlat Isrāʼīljatü
Alijunapiapa'a mulo'usuka Jerusalee
Wayuuirua sulu'u 804.355
Miichi eere na ekiipü'ükana
Anüiki aashajaanüka Epüreenaiki jee araweenaiki
Nanülia na cheje'ewaliikana
Ekiipü'ükai müinma yaa
Natneetse
Jalapünaasü  
• Nümülo'use nuulia palaakai -403 - 1208 msnm
Saja'apüin mmakalü 20.770 km²
O'ttusu no'u: n/d
Wayuuirua eekalü sulu'u: 9.796.160 way. (2023)
• Süyaawase wayuuirua sulu'u: 93 way./km²
Koorika postaala münaka: -
Nayaawase süpüla kachuweera: +972
Nayaawase sulu'u internet: n/d

Mma'ipakat Ira'eerü (alijunaiki: Estado de Israel; epüreenaiki: מְדִינַת יִשְרָאֵל, Medinat Yisra'el; araweenaiki: دَوْلَةْ إِسْرَائِيل, Dawlat Isrā'īl) jia wane mmakat chejee Orientee Meriia, eein outkajaain alijunapiapa'a otta müsia Jerusalee. Tü palajatüka outkajaapülee sünain A'yatawaapüle Ekonomiia otta müsia Acheekajala'a neerü pinansiera antünüsü anain chaa Tel Aviv otta müsia tü mioüsuka outkajawaapülee sünain ainaaka intustrialaa chaa Haipaa. Su'uyashe alijuna sulu'u münusu kaa shiiain 7,6 miyon'je alijunaka'alu'u, maima'kaa anainje shiiairüa tü Juriio, Ira'eerü shiia wane'shiikana Mma'ipakat Juriio saa'uje mmakat.

Oo'uttülee Japaa.

A'yatawapüle sünain aikkawaa[anaataa | anaatawaa suurala]

Kajaatü nnojolüin eein mainma ain'nakaa anainje koro'olo, tü anaaka ma'in sünain sukuwaitpaa apünajaa jee siia tü ayatawaa intustrialaa sükalia'püna tü juyaairüa achirüa rekaraa ajat'taka sain'jüin Ira'eerü müinka ainjakaa shimiwa sukuwaitpaa shi'kakala'oü ekülü. Ira'eerü münusu kaa shiiain wanee mma'ipakat ee palaaja'nashanain mmakat chejee wuinpumüin-uuchimüin sünainje Asiia kajamüin awatasu ma'in anaaka sümüin münaka jo'olü, sutuma sunüiki tü Wankoo Mmakat.

Tü mmakat eesü sumana tü piantuwaka mioü kümpañia Startup, sünain supüshuwale mmakat (Süchikejee Mma Mulo'usu Ameerikajatü), jee siia maimaka aamana empüreesa ee katneet'shein sulu'u anaajapüle NASDAQ.

Anaaka apüla eraja'a[anaataa | anaatawaa suurala]

Ira'eerü jiia antunusu anain wuinpumüin sunain Palaaka Metiteraaneaa, lo cual se ha influenciado en la creciente importancia del turismo de sol y playa, así como en la ribera del Mar Muerto y el Mar Rojo. Además, estar ubicado en Tierra Santa ofrece una gran variedad de lugares religiosos, históricos y de importantes yacimientos arqueológicos, así como de ecoturismo.