Ira'eerü

Wikipeetiajee
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
מְדִינַת יִשְׂרָאֵל, Medīnat Yisrā'el
دَوْلَة إِسْرَائِيل, Dawlat Isrāʼīl

Mma'ipakat Ira'eerü
Flag of Israel.svg Emblem of Israel.svg
Panteera Aju'upataa

Maapa Ira'eerüjatü

Outkapüle mmakat: Jerusalee
·Su'uyashee wayuukana'alü: 804.355
Alijunapiapa'a mioüsha'naka: Jerusalee
Anüiki kanainjeka: Epüreenaiki jee araweenaiki
Akuwaitpaa'kat sünain Kowierno: Mma Mulo'usu
Nneerü: Shekeerü
A'laülaashikai soou mmakat: Shimon Peres
A'laülaashikai sünain Mma Mulo'usu: Benjamin Netanyahu
Sulaktain: 20.770 km2
·% wuinjeeka: 2%
·Sumioüshee pürünteera: 1.006 km
·Sumioüshee sotpaa palaapüna: 2.337 km
Jeraan kepiaka sulü: 8.002.300
·Suyashe'puna: 343 way/km2
Sunulia'jeewai: Ira'eerüje'ewai
Malüwataausalüirua sünain Internet: .il

Mma'ipakat Ira'eerü (alijunaiki: Estado de Israel; epüreenaiki: מְדִינַת יִשְרָאֵל, Medinat Yisra'el; araweenaiki: دَوْلَةْ إِسْرَائِيل, Dawlat Isrā'īl) jia wane mmakat chejee Orientee Meriia, eein outkajaain alijunapiapa'a otta müsia Jerusalee. Tü palajatüka outkajaapülee sünain A'yatawaapüle Ekonomiia otta müsia Acheekajala'a neerü pinansiera antünüsü anain chaa Tel Aviv otta müsia tü mioüsuka outkajawaapülee sünain ainaaka intustrialaa chaa Haipaa. Su'uyashe alijuna sulu'u münusu kaa shiiain 7,6 miyon'je alijunaka'alu'u, maima'kaa anainje shiiairüa tü Juriio, Ira'eerü shiia wane'shiikana Mma'ipakat Juriio saa'uje mmakat.

Oo'uttülee Japaa.

A'yatawapüle sünain aikkawaa[anaataa | anaataa anüliaa]

Kajaatü nnojolüin eein mainma ain'nakaa anainje koro'olo, tü anaaka ma'in sünain sukuwaitpaa apünajaa jee siia tü ayatawaa intustrialaa sükalia'püna tü juyaairüa achirüa rekaraa ajat'taka sain'jüin Ira'eerü müinka ainjakaa shimiwa sukuwaitpaa shi'kakala'oü ekülü. Ira'eerü münusu kaa shiiain wanee mma'ipakat ee palaaja'nashanain mmakat chejee wuinpumüin-uuchimüin sünainje Asiia kajamüin awatasu ma'in anaaka sümüin münaka jo'olü, sutuma sunüiki tü Wankoo Mmakat.

Tü mmakat eesü sumana tü piantuwaka mioü kümpañia Startup, sünain supüshuwale mmakat (Süchikejee Mma Mulo'usu Ameerikajatü), jee siia maimaka aamana empüreesa ee katneet'shein sulu'u anaajapüle NASDAQ.

Anaaka apüla eraja'a[anaataa | anaataa anüliaa]

Ira'eerü jiia antunusu anain wuinpumüin sunain Palaaka Metiteraaneaa, lo cual se ha influenciado en la creciente importancia del turismo de sol y playa, así como en la ribera del Mar Muerto y el Mar Rojo. Además, estar ubicado en Tierra Santa ofrece una gran variedad de lugares religiosos, históricos y de importantes yacimientos arqueológicos, así como de ecoturismo.