Ir al contenido

Iiwa

Tü Wikipeetia
Iwa.
Süyaakuwa Juyaa

Iiwa (alijunaiki: Pléyades, Los siete cabritos) chii Iiwakai nia wanee shili'iwala miyo'u; nüchon araliatui-warattui sümaa sa'wai-piuushi. Otta jo juyapa'a nia süchon woushi palaa, shii kasa supushu'ale shirokü wüinkat. Chii Iiwakai alatüshii nichikejee juya eere saamatüin tü mmapa'akat. Nüntapa'a iiwa, wuitüsü tü wunu'uliikat so'oopünaa mmapaka süpushua'a; joulaa müsia emiraa sümüin mürülü, namüin wayuukana.

Referencias[anaataa | anaatawaa suurala]