Ir al contenido

Akotchajülee sünülia:Epaainya

Tü Wikipeetia

Ee'iyalaayaakalüirua sulu'u tü akotchiraayanüliee "Epaainya"

Tü akotchiraayanüliee tüü kalu'usu ne'e tüseena ee'iyalaayaaka.