Eeuro

Tü Wikipeetia
Eeuro.

Eeuro (alijunaiki: Euro) shiia netka chejeewai Kot'ta Eeuropaa (Unión Europea) makaaya sulüko tü EeuroSonaa suitua shiia su'umashe: Alemaania, Autüria, Chiipüre, Epaainya, Esütoonia, Irülanta, Itaalia, Küreesia, Luksenputko, Maatta, Mmairua Neerülantia, Pirülantia, Püransia, Pottukaalü, Sülowaakia, Süloweenia siia Weerüjika.

Tü apunuin chooüjaka joü'mmakat Eeuropajatü yooyusu müin sumaa UE, tü shiairua: Alijunapiapa'a Watiikaana, Moonako siia San Mariina. Tü Sutnetse apanusuyajee sutuma Antoora, Kosoowa siia Monteneekera. Sutuma makaa tü Eeuro suliiasu kassa sunainmüin 330 miyon tü Eeuropeea, siia 175 miyon alijunayuu soou supushuwayake mmakat sumaa 150 miyon Apurikana.

Tü Eeuroka shiia tü netkaa piamajatuka soou mmakat sunain awanaja kassa siia tü aikunashataka suchikeje tü netka Dolarka chaa Mma Mulo'usu Ameerikajatü.