Ir al contenido

Ayaakuwaapalajana

Tü Wikipeetia
Ayaakuwaapalajana.

Ayaakuwaapalajana (alijunaiki: Álbum Fotográfico) Shiia wanee katpeeta (Ees ayatüin wanee Karalo'uta) ein anajanüin ayaakuwa supüla erajaana ma'apaan.

Akumujushi sukaa maima karalo'uta ein ayujunüin ayaakuwa siia eitanaa sulü, tü sukuwaitpaa karalo'utaka awanajasu sunain alatüin juyaa. Chaa sumaiwa tü karalo'uta shiia nee katton ee cheein, eitanusu sulü sumaa shii'itaya supüla suchecherain sulü tü ayaakuwaapalajana. Sulüpa shiia eitanusu wanee karalo'uta seraa supüla anaainjatü ayaakuwa so'ü maima juyaa, shirüin ee eraajein siia eke ein.