Akotchajülee sünülia:Sukua'ipa ayaawajia

Tü Wikipeetia
(Aluwataanüsü sünainje Akotchajülee sünülia:Matemaatika)

En esta categoría se lista todo lo relacionado con las matemáticas.

Ee'iyalaayaakalüirua sulu'u tü akotchiraayanüliee "Sukua'ipa ayaawajia"

Tü akotchiraayanüliee tüü kalu'usu ne'e tüseena ee'iyalaayaaka.