Akotchajülee sünülia:Mürütkana

Tü Wikipeetia
Wikimedia Commons Wikimedia Commons tiene archivos relacionados con: Mürütkana


Ee'iyalaayaakalüirua sulu'u tü akotchiraayanüliee "Mürütkana"

Tü akotchiraayanüliee tüü kalu'usu ne'e tüseena ee'iyalaayaaka.