Akotchajülee sünülia:Kashiirua sünain juya

Tü Wikipeetia

Ee'iyalaayaakalüirua sulu'u tü akotchiraayanüliee "Kashiirua sünain juya"

Tüseenaka 13 ee'iyalaaya naya sulu'u ee'iyalaayaaka tüü, supushuwa'a sünainjee 13.