Akotchajülee sünülia:Karalou'ta

Tü Wikipeetia

Ee'iyalaayaakalüirua sulu'u tü akotchiraayanüliee "Karalou'ta"

Tü akotchiraayanüliee tüü kalu'usu ne'e tüseena ee'iyalaayaaka.