Akotchajülee sünülia:Jüna

Wikipeetiajee
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Esta categoría muestra los colores.

Ee'iyalaayaakalüirua sulu'u tü akotchiraayanüliee "Jüna"

Tüseenaka 8 ee'iyalaaya naya sulu'u ee'iyalaayaaka tüü, supüshua'a sünainjee 8.