Akotchajülee sünülia:Achikii Wenesueela

Wikipeetiajee
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Ee'iyalaayaakalüirua sulu'u tü akotchiraayanüliee "Achikii Wenesueela"

Tüseenaka 5 ee'iyalaaya naya sulu'u ee'iyalaayaaka tüü, supüshua'a sünainjee 5.