Ir al contenido

Yootirawaa

Tü Wikipeetia
Yootirawaa Jalitpa'a

Yootirawaa (alijunaiki: dialogar) na wayuukana yootushi süchiirua kasa supushuwa'a eekai kojutuin namüin, wane yootirawaa süpülajatü aashajawaa sümaa wayuu saa'ujee kasa eekai sotuin naa'in otta müsia shi'iree aapajaa pütchi eekai anain akuwa'ipa.

Sukuwa'ipa wane yootirawaa[anaataa | anaatawaa suurala]

Sünain wane jutkataa, na wayuukana aashajaashi sümaa nanüiki namaa na waneeirua, nayu'luin tü pütchika eekalü sulu'u nekii jo müsia tü eekalü sulu'u naa'in. Sümaa tü nanüikika naküjüin tü kasa nachekaka jo tü ke'ireeka na'in. Na wayuukana natüjaa aa'ulu je'tsüin pütchi anaka süpüla pansaainjatüin tü aashajawaaka, wane yootirawaa süchiiruwainjatü tü anajirawaaka otta o'ttuinjatü sünainjee tü kojutajirawaaka, süka jamüin tü pütchika kojutusu müleka nnojorülee painsaain süküjia.[1]

Wane wayuu kojutushii sutuma nünüki, sünainjee tü naashajaaka achiki ayaawatünüshi müleka pansaale tü nukuwa'ipaka. Müleka nnojorüle pansaain tü nünüikika nnojoishi kojutuin sümüin wayuu otta nnojoishi jamajachin amüin.[1]

Na wayuukana yootushin süchiirua kasa supushuwa'a müinka saa'in wane kasachiki, wane achuntaa jieyuu, wane maünaa, wane ajuyaajawaa, sünain anouta sukuwa'ipa wane kasa jo sünain kasa eekai nayaawatüin napüleerua.

Yootirawaa süchiirua wane kasachiki[anaataa | anaatawaa suurala]

Müleka eere wane kasachiki mülo'u, achajaanüshi wane wayuu eekai atüjashaatain süpüleerua nünüiki süpüla niainjachi aikalaakai sümaa wayuu shii'ire nanoutuinjatü sukuwa'ipa. Chi wayuu yootuinjachikai pütchipü'üinjachi sünain achiawaa suulia wane kasa mülo'u.[2]

Shi'ipajee sukuwa'ipa[anaataa | anaatawaa suurala]

  1. 1,0 1,1 El diálogo y el respeto por la cosmovisión Wayúu marcó el inicio de la visita del Estado a La Guajira
  2. Palabreros: maestros del diálogo