Yaawe

Tü Wikipeetia
Yaawe süka wayuunaiki.

Yaawe (alijunaiki: llave) yaawe münüsü sümüin wane kachuweera anaka süpüla ajutajaa miicho'u.

Yaawe sümüin wayuu[anaataa | anaatawaa suurala]

Tü yaaweka jeketü aapaanüin sutuma wayúu sünainjee sukuwa'ipa alijuna, aapaanüsü sutuma wayúu süpüla aainmajaa nakorolo eekai kojutuin namüin.[1]

Shi'ipajee sukuwa'ipa[anaataa | anaatawaa suurala]

  1. Definición de llave