Ir al contenido

Wikiakuaipa

Tü Wikipeetia
Ee'iyalaaya a'laülaasü Wiikipeetiajatü.

Tü kanüliakalü Wikipeetia (alijunaiki: Wikipedia) jia wanee ansikülopeetia jutatüsü. Sükorolo Fundasionko Wikimeetia. Tü ashajuushi eekalü sulu'u alatüsü suulia 20.000.000, ashajuushi süka 282 anüikii sainküin mmakalü süpüshua'a. Tü ashajuushikalü eesü süpüla shi'irüin eekai eein ne'e; tü a'yatawaakalü o'ttüsü so'u 15 Eneero so'ü tü juyakalü 2001 nütüma chii alijunakai Jimmy Wales otta Larry Sanger, joolu'u tü ansikülopeetiakalü shia e'rajanakana ma'in sütüma ekaai eein ne'e shikerolüin sulu'u Internet.

Sunainjee sukumujunüin Wikipeetia amioüjasu suliia waneeirü ansikülopeetia sulü Internet, joolü antunusu anain ein tü poloo alüpüna walekerü, arajunaka'main soou mmakat. Sutuma müin shiia eipaa sunainjeka supüla ainja jeketü aa'innajatü.

Sa'akaje 285 anaatiaa'puna, 17 (Poloo akaratshi) anüiki sulatirüin 300.000 ashajalaa; tü shiiairüa Inküleenaiki, Aleman'naiki, Püranseenaiki, Italiaananaiki, Pülaakanaiki, Alijunaiki, Japüneenaiki, Ruusanaiki, Neerlanteenaiki, Pottukesünaiki, Chinaanüiki, Suekaanaiki, Wietnamiitanaiki, Uküranianaanaiki, Katalaan'naiki, Norüekoonaiki siia Finnesünaiki.

Suchukuwaje Sukuwaitpaa[anaataa | anaatawaa suurala]

Ees 3 (apünuin) achukuwaje so'ü tü aa'innajatü Wikipeetia, aküjaaka achiiki tü sain'raka sulü tü walekerü. Tü sunuikipüle shiia «Tü Ansikülopeetia Taashisü anaaka apüla anaataa» münusu 3 sunainjeka:

  1. Shiia wanee ansikülopeetia, münusuka müin sain wanee akaaliijiaa kapülajaka akotchajaa, anajawa, siia alüwata achikiimajaatü müinka kakumajiasü anaain.
  2. Jia wanee Wiki, ees supülain anaatüna sutuma eke ein.
  3. Tü sulü'jatüü jutatüsu sumüin eke ein ere'ein.

Sutuma nü'nüiki chii akumajakai Jimmy Wales tü aa'innajatüka shiiasu «Wanee ayatawaa supüla ainjanaa siia ei'tajaa wanee ansikülopeetia taashisü, anaashatain'jatü sumüin alijuna soou mmakat supüshuwale, sunain sunüiki» tü makaa supülasu «Akumaja wanee mmakat ein tü alijunakalirua ekerolüin anainwa achikiimajaatü taashisü». Tü makaa ainjunusu sulü wanee waleketpüleeirua Wikimedia.org sukaa wanee ejeketüjaaya (inküleenaiki: Software).