Ir al contenido

USB

Tü Wikipeetia
Looko USB.

USB wanee lakayaasüpülee anaajaalee USB epe'ipajuui anaajalee süpülajatü anaajawaa atijaayo'upala kottaleesü kanainsü wanee po'upünawaa USB (inküleenaiki: Universal Serial Bus).

Jouutsu sünain ayu'luulin otta ahajuuinainrüin suchukawa'aya jee maa'a jo'uuchon otta jüüjüüsü suulia wanee tiketeta. So'uwai ka'i o'unusu sünain kalu'umüin ma'in, sünainja'a sünaatain sünainpünaajiraa sulu'umüipala otta sülia. Tü Universal Serial Bus, jiian wanee apansaajia süpüla antaajire'eraa epeípajuuirua sümmaa wanee aa'imajülü shipiajatü -wanee komputatoora anüliaamajaatü- a'wanajünüitkalü aka mainmasü po'uppunawaaira apüleeruaajatü, makatka oo'utülee seerie otta wanaawajiraasü.

Wanee USB eesü süpüla epe'ipaje'eraa korolowala'ata komputatooranainjatü makatka kokoche'erü ajüttia, ayaakuwajülü tijitalü achikanainjülü, pentüraai, epe'ipajülü kusunainjatü USB otta lakayaasüpüleeirua chechesü anouipa'ajatü. Tü USB jiasü moo'ulu yaa tü epe'ipajia wanee'ipatkalü süpüla epe'ipajuui supushuwa'a eekalü mayainje'e akumajuushin paaralee jiia süpüla epe'ipajia komputatoora ne'e, joolu'u mainma aa'inkalü süka müinka taleepana kekiisü, sheitia, e.s.