Ir al contenido

Shawantama'ana

Tü Wikipeetia
Shawantama'ana Maraca'aya
Shawantama'ana 2

Shawantama'ana (alijunaiki: Terminal Wayuu de Maracaibo, Lugar de espera.) Aküjaa achiiki sükuaipa wayuu jüümaiwa anüiki atuushi, antüshii naa wayuukana guajirajee, yala`amüin maraca'aya, süpüla a`atapajaa pirawa so`otpaa lamuuna.Sha`awataa müsü wayuu, atümasee anüliiee Shawantama`na.Shia suka`i ajuitta rimikoulu'u. Wainma Wayuu oukajuusuu aa'u wopuluu kemion, asukawaa apüla chiiso'ui jumüin apüshi. Mapa achikijee ee'irattaasü shawantama'ana yalaa Ziruma,mapa achiiki ee'irattasuu shawantamana alu'u wane mma Kane'ewa anülia. Maa'ulu yaa naa Shawantama'ana,Wompa caribe,Eree ajuittuin kemion, eree outkajawaa, eree oikkawaa shiale.


Ver además: Shawantama'ana