Ir al contenido

Rouya

Tü Wikipeetia
Rouya

Rouya, anajaaya, anakaaya (alijunaiki: espejo) jünulia wane korolo jukumain alijuna ayu'uluushi jünainje maraaja akumajünusu jupula anajaaya- anakaaya eere wane a'anawa, otta ere wane ashajawaa suka achepaa.

Tü kanuliakalü rouya jutuma wayuu jia wane korolo jukumain alijuna wattaje'ewalü jupulajatuja'ya anakawaa muinka cho'ujaale amünii aapanusü tü rouyakalü.

wainma jukui'aipa tü rouyakalü:

eesü rouya ekai miyo'uin

eesu rouya ekai jo'uchoin

eesü rouya ekai sükoroloin piichii

eesu rouya ekai jiawasein wanee mmapa'a

eesu rouya junain jukumajünuin jupüla koroloo.

Tü ro'uyakalü e'iyalaasü tü ayakuakalü junain muika junakanule juka jupula anajaaya.