Nuumerokana

Tü Wikipeetia

Nuumerokana

 • Español: Los números.
 1. Wane / Waneshia
 2. Piama
 3. Apuni / Apünüin
 4. Pienchi
 5. Jarai
 6. Aipirua
 7. Akaratshi
 8. Mekisat
 9. Mekietsat
 10. Poloo
 11. Poloo wane / wanemuin
 12. Poloo piama
 13. Poloo apuni / Apünüin
 14. Poloo pienchi
 15. Poloo jarai
 16. Poloo aipirua
 17. Poloo akaratshi
 18. Poloo mekisat
 19. Poloo mekietsat
 20. Piama shiki