Ir al contenido

Nakalia A'yataalii

Tü Wikipeetia

Nakalia A'yataalii (alijunaiki: día del trabajador) Nakalia A'yataalli 1 Nou kashikai maayo

Sou juyakat 1886 outkajaashuu na a'yataaliikana cha'ya estados unidos na' waataakaa sümaa paa' injirawaa sünain yanama süchiirua sümotsotmuin tü süka'püinkaa a'yatawaa sou ka'ikaa Aka paalamiuu achuntusu namüin na'yataain, "aneerü wa'yataain müleka wa'inrüle Shia sou 8 (mekiisat ) sa' apükai" süshii. Waima namülian A'yataalli su' utpünaa ka'ikaa ti'a eesü napüshu eekai outuin süchiirua tü makat. Maka shi'itaanüin ka'ikaa 1nou kashikai maayo sümaa naa ayanamajakana süchiirua namuüinjatü tü a'yatawaaka namüin wayuu Shia alüjakaa kojutaa, a'yataashi wayuu süchiirua nümülüin,arüleejü'shii, asinmaraalajüshii, a'liichajüshii alojushii, ounnajushii, aainjashii e'inashii, atüküshii apotushii, asukushii, outta jushii, pütchimaashii waima nayanamuin süchiirua tü anaaka'ipakaa