Kasoliina

Tü Wikipeetia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Surtidor de gasolina.

Kasoliina (Alijunaiki: gasolina) ajüitsü sünainjee tü peetürolio münaaka e'eka su'upüna mmakat eikajanaka sülümüin eere ayatanüin sümaa. Tü kasoliinaka anasü süpüla süwatain tü e'ejetüka jee siia suwatain sünainjee wanee mma o'ota sünaimüin waneeya.