Ir al contenido

Jimo'olu

Tü Wikipeetia
Jimo'olu
Jimo'olu

Jimo'olu (alijunaiki: niña) tü jimo'otka shia wanee jintulu alütsü süpüla majayüla.

Tü jimo'otka sümaasü soushi sünain kasa supushuwa'ale: Makatka ja'in wanee alapajaa, ayaata, sünain ashijawaa, aja'itaa, ekirajünüsü sünain aainjaa süi otta müsia sünain einaa.

Kasa ekirajünaka anain wanee jimo'olu[anaataa | anaatawaa suurala]

Yonna

Tü jimo'otka ekirajünüsü sünain nnojolüintüin motüin sa'in wakuwa'ipaka waya wayuukana, süpüla kajutuinjatüin naya sümüin wayuu supushuwa'ale.