Ipa

Tü Wikipeetia

Ipa (alijunaiki: piedra)

Kasapúla tü ipaka

Anaasú súpúla achinaa asalaa , otta asirujaa wunuuú , musia ayújawaa ichii .Alijunaiki ipa sünülia.

La piedra sirve moler la carne y para machacar plantas medicinales y moler la sal.

Ipoulia sumain wayuu Wajirü , mainma sukua'ipa ipa wajirü , eesü miouin, jouchón, waneejatüin sukua'ipa.