Ir al contenido

Cheeke

Tü Wikipeetia
Cheeke.

Cheeke (alijunaiki: Cheque) Shiia wanee karalo'uta kanüliasü neerü'majatü, aküjunüka sutuma wanee wayuu/alijuna supüla awalaja wanee kassa juyalaa, tü makaa ashajunusu supüla ayulaa neerü sulüje kuwenta anajunaka sulü wankoo. Chii kamanakai kuwenta nushajüin tü karalo'uta cheeke supüla niü'lüin neerü sulüje wankoo; siia eesü supüla nuwalajain wanee juyalaa sumüin waneeyan

Tü cheekeka shiia wanee karalo'uta kajutka supüla ainja türansaksion sulü wanee wankoo, apünusu sumüin kamüinjachikai nutuma chii ashajaakai tü cheekeka sumaa nüiki sumüin wankoo supüla niü'lüin neerü sulüje