COVID 19

Wikipeetiajee
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Jefes familiares

COVID 19 jia wane wanülu'u jeketu eekalü müinma yaa süpaalu'u mmakat. Jialaa tü anaajirawaka julu'u wounmain, müsia julu'u wakua'ipa maa aka tü aluwatawaa jülu'u wounmainkaa, eesü jüpüla Sotüin waa'in tü Wakua'ipakat paala. Jumayale tü eiyajaapülekaa, müsia tü apansajiawaka o'tta tü anaatakat jukua'ipa ounmain. Jüpüshua'a tü jia tü aainjanüinka jüpüla alatuin tü wanülu'ukaa. Pütchii tü jülujat wane kalaro'uta nejettüin wane wayuu a'yataai jünain tü ouyantaa akua'ipa amünaka.

Tü wanulu'uka jüpüla nnojolüin eein julu'u wounmain aa'inraneesu tu o'lojooka ajapü wattaluinjana nnojolü asirawain.Süchikuwa ayulee COVID_19 akumajasü so'u yü juya 2019 wanee wanülü o'utasiiru watta salii alijuna jee wayuu outaka sütuma etnajünüsü süka aleyajawa kashunuisüsü apüsü oushuwa, a'iwa ekii, mariaawa a'iwa eipuse, jemiai, nojolaa a'in, mekunjewa,  mapüsaa, matsesü sa'in wayuu sütuma metutsu nümüin chi'ira ala'ula jee ekai ayuliin kakaliashi paleestuin.

Wanee wanülü jashiichi kalaatarat. Yakatawasü wayuu suliia suttajuin keicherajushi olojonüsü ajapü pejewa. Nojotsu alaapalain apüshii sutuma

keicherajaa suliia COVID 19

Tü shipika

Alakajünüsü wunuli'a shiipi

Samuttapai, Püse'esü, Süpana liimuna. Watta salii kasaa anaka sümüin.

Achikii a'apanüsu anooipa'ajana[anaataa | anaataa anüliaa]