Ir al contenido

Akuwa'ipaa eejatülee mmanain

Tü Wikipeetia
Constelación de GPS.

Akuwa'ipaa Eejatülee Mmanain (alijunaiki: Sistema de Posicionamiento Global, GPS) shia wanee a'yatawaajiraaya kassa atamüinree süka eraajakaa soo'u Mma ipunaje (Satélite GNSS), anaasü supüla eraajaa soo'u kassa chaa wattapüna, shiyawatie mmakat supushua'a, shiyawatie jalain kamion, jalain wayuu siia eke ein kamaanain GPS Ayawatie, tairü shiain palitchon waraa soo'u shiakua. Tü a'yatawaajiraaya aainjunusu, eitanusu siia joolu'u a'yataipaa sutuma Shipiia Aimajakaa chaa Mma Mulo'usu Ameerikajatü.

Tü GPS ayatasuu süka kusu 24 piama shiiki sumaa pienchi erajakaa soo'u mma ipunaje (24 Satelites), tü waraitusu ipunaje soo'u Mmakat supushua'a, saa'ujee 20.200 km akumujunusu supüla waraitaa saa'u sspalü mmaka supushua'a.