Akotchajülee sünülia:Süpülajana yootirawaa

Wikipeetiajee
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Eere yootüin waya saa'u wikipeetia

Yoota sulu'upüna whatsapp

Conversación por whatsapp


Akotchiraayanülieeka tüü malu'usat kasa müinka saa'in ee'iyalayaa jee anaajaala.