Ir al contenido

Akotchajülee sünülia:Ojuichajawaa uwatuwoushi

Tü Wikipeetia

Akotchiraayanülieeka tüü malu'usalü kasa müinka saa'in ee'iyalayaa jee anaajaala.