Akotchajülee sünülia:Komputasion

Tü Wikipeetia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Ee'iyalaayaakalüirua sulu'u tü akotchiraayanüliee "Komputasion"

Tüseenaka 4 ee'iyalaaya naya sulu'u ee'iyalaayaaka tüü, supushuwa'a sünainjee 4.