Akotchajülee sünülia:Araaukat

Tü Wikipeetia

Ee'iyalaayaakalüirua sulu'u tü akotchiraayanüliee "Araaukat"

Tü akotchiraayanüliee tüü kalu'usu ne'e tüseena ee'iyalaayaaka.