Akotchajülee sünülia:Wiki-Antirawaa

Tü Wikipeetia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Ejemplo general: Ekirajawaa

Ejercicio de edición, sábado 9 de septiembre.

Püneekajaa wane pütchi eekai kamalain pümüin
Atüna O'u Mojuui Monku
Asii Karalo'utapülee Che'esaa Ashajaa
Emia Nneerü Ajawajaa Wayuuirua
Alijuna Yaawe Ekiaala Ajapüna
Wikimedistas Wayuu Ipa Ejejerawaa Ekawaa

Akotchiraayanülieeka tüü malu'usalü kasa müinka saa'in ee'iyalayaa jee anaajaala.