Akotchajülee sünülia:Wiki-Antirawaa

Wikipeetiajee
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
wayuunaiki ashajaa

Süpülajana ashajiraa sünain wanee Wiki-kepein

  • Espacios para encuentros
Antirawaa süpüla ashajaa
Pünülia Pütchi A'yatawaa Emeeirü
Ka'yataayakalü:Apushanap pendiente pendiente pendiente
Ka'yataayakalü:Yajaira1990 Yonna Ekirajülii pendiente
Ka'yataayakalü:Wikiyalapi Aacheemaajatü wayuu Ekirajülii pendiente
Ka'yataayakalü:Leigra59 pendiente pendiente pendiente
Ka'yataayakalü:Maipu Ju'uluku jukuwa'ipa kamaneewa-A'ttieekat Ekirajülii pendiente
Ka'yataayakalü:Neima Paz Jaipai otta Iita A'yataasü taya sümaa Wikipeetia otta Kimera neimarjusayu@gmail.com
Ka'yataayakalü:Leonfd1992 Tü aashiajawaa su'utpünaajatkaa 69 A'yataashi sümaa Kimera otta Wikipeetia Lndf.dez@gmail.com
Ka'yataayakalü:Sol1712 pendiente pendiente pendiente

Maka ke'ireein paa'in aliikiraa wanee ayaakuwa, püjütta ne'e ya'aya:

Püshajaa pünülia ya'aya[anaataa | anaataa anüliaa]

ASHAJIRAA TANÜLIA (Inscripción)


Akotchiraayanülieeka tüü malu'usat kasa müinka saa'in ee'iyalayaa jee anaajaala.